Szanowni Państwo bardzo nam miło gościć Państwa na naszej stronie.
Uslugi
Usługi audytorskie PDF Drukuj Email

 

Badanie sprawozdań finansowych stanowi zasadniczą część działalności Naszej Spółki. Z racji przeprowadzenia blisko 300 audytów rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych praktycznie wszystkich typów o zróżnicowanym potencjale posiadamy duże doświadczenie w tej materii. Do chwili obecnej ze strony podmiotów badanych zarówno do Firmy Bilans jak i do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie nie wpłynęły żadne zastrzeżenia, czy uwagi, co do jakości wykonanych przez Nas usług.

Świadczone usługi rewizji finansowej i pokrewne

Usługi audytu i pokrewne świadczone przez Spółkę Bilans:

 • badanie sprawozdań finansowych

 • przegląd sprawozdań finansowych

 • audyt wykorzystania środków z UE

 • inne usługi atestacyjne i pokrewne

 • doradztwo w zakresie połączeń, przejęć i przekształceń

 • doradztwo w zakresie tworzenia polityki rachunkowości oraz wewnętrznych procedur kontroli

Standardy pracy

W Firmie Bilans wszystkie prace audytorskie są zgodne z obowiązującymi przepisami:

 • ustawą o rachunkowości,

 • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,

 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,

 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Umowa na badanie

Standardowo Spółka Bilans przedstawia pisemną ofertę na badanie sprawozdania finansowego. Umowa na badanie sprawozdania finansowego podpisywana jest po przyjęciu oferty i ewentualnych negocjacjach. Warunkiem wymaganym do podpisania umowy jest wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w trybie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości czyli przez organ do tego uprawniony. Na Państwa życzenie udostępniamy wzór umowy poczta tradycyjną lub elektroniczną.

Harmonogram prac

Po podpisaniu umowy uzgadniamy harmonogram prac badania sprawozdania finansowego uwzględniając terminy rozpoczęcia i zakończenia badania. Jeżeli umowa jest zawarta przez końcem badanego roku obrachunkowego przeprowadzamy badanie wstępne obejmujące najczęściej pierwsze 9 miesięcy roku badanego. Uczestniczymy w rocznej inwentaryzacji składników majątkowych badanej firmy. W celu ułatwienia prac sprawozdawczych udostępniamy wzorcowe tabele i zestawienia.

Wyniki badania

Po przeprowadzonym badaniu jednostka otrzymuje:

 • opinię biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego, zawierający prezentację wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, ocenę rachunkowości i systemu kontroli wewnętrznej oraz analizę sytuacji finansowej jednostki,

 • pismo do Zarządu (tylko wtedy jeśli wystąpią okoliczności uzasadniające kierowanie do Zarządu takiego pisma).

Wyrażamy również gotowość uczestnictwa i prezentacji opinii z badania na Walnym Zgromadzeniu lub posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Dlaczego my?

Atutem Naszej Spółki jest możliwość skorzystania w ramach umowy na badanie sprawozdania finansowego z konsultacji głównie z zakresu problematyki finansowo-księgowej i podatkowej. Ponadto gwarantujemy obecność biegłego rewidenta kierującego zespołem badającym przez cały okres badania, zarówno wstępnego jak i właściwego.

Jeżeli jestescie Państwo zainteresowani szczegółową ofertą na badanie sprawozdania finansowego, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez stronę www.bilans-brk.pl

 
Doradztwo podatkowe PDF Drukuj Email

 

W związku z dużym doświadczeniem zawodowym w różnych podmiotach gospodarczych oraz w organach podatkowych świadczymy usługi doradztwa podatkowego z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Usługi świadczone przez nas:

 • wydawanie opinii i ekspertyz podatkowych,

 • przeprowadzanie audytów podatkowych,

 • optymalizacja obciążeń podatkowych nowych i dotychczasowych przedsięwzięć gospodarczych,

 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych CIT, PIT i VAT,

 • występowanie w imieniu klienta w celu uzyskania wiążącej interpretacji podatkowej,

 • reprezentowanie klienta w postępowaniu podatkowym przed organami podatkowymi.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowa oferta prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez stronę www.bilans-brk.pl

 
Usługi księgowe PDF Drukuj Email

 

Nasze doświadczenie zawodowe w różnych jednostkach gospodarczych, gdzie zdobyliśmy wiedzę i umiejętności konieczne do prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych pozwala nam na świadczenie usług księgowych w sposób profesjonalny i bezpieczny dla Naszych klientów.

Oferta Spółki Bilans w zakresie usług księgowych obejmuje kompleksową obsługę firm w następujacych zakresach:

1) dla firm podlegajacych ustawie o rachunkowości:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • opracowanie polityki rachunkowosci oraz innych dokumentów organizacyjno-prawnych,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych,

2) dla firm niepodlegajacych ustawie o rachunkowości:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,

 • rozliczanie karty podatkowej,

 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

3) dla wszystkich firm:

 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT i VAT,

 • sporządzanie list płac i deklaracji ZUS,

 • sporzadzanie sprawozdań statystycznych do GUS,

 • występowanie w imieniu klienta o wiążące interpretacje podatkowe i inne,

 • reprezentowanie klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi,

 • doradztwo w sprawach księgowo-podatkowych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółową ofertą prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez stronę www.bilans-brk.pl